Ny fjellov på høring

Landbruks- og matdepartementet sendte 29.08.18 NOU 2018:11 Ny fjellov, på høring. Høringsfristen er 28.02.19. Styret i NFS skal behandle høringen første gang i styremøte 13. og 14. september. Dette er en svært viktig sak for de bruksberettigede, allmenningsbygdene og andre brukere av statsallmenningene og for fjellstyrenes fremtid. Et godt resultat avhenger av at fjellstyrene og flest mulig av høringsinstansene for øvrig, står samlet i sine høringssvar. NFS vil koordinere og tilrettelegge høringsprosessen hos fjellstyrene og kommer tilbake til fjellstyrene med mer informasjon om dette. Se høringsbrevet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201811-ny-fjellov/id2608828/

NOU 2018:11 Ny fjellov i papirformat kan bestilles ved å sende mail til Silje.Trollstol@lmd.dep.no

 

TORGEIR LANDE