Om Fjellstyresambandet

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer.

Landsmøtet

Sambandets høyeste organ er landsmøtet som avholdes annenhvert år innen utgangen av juni. Landsmøtet velger et styre med 5 medlemmer med varamedlemmer for to år av gangen. Medlemmene fordeles geografisk etter nærmere fastsatte nominasjonsområder. En kandidat må være medlem av et lokalt fjellstyre for å være valgbar. I tillegg utpeker fjelloppsynets organisasjon ett medlem til styret. Landsmøtet velger styrets leder.
vedtekter2012.pdf - her er NFS vedtekter: NFS Vedtekter_vedtatt 2016.pdf

Styret

Norges Fjellstyresamband (NFS) er interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer.
NFS styre har en geografisk fordeling i forhold til organisasjonens regionnivå.

IMG_8640.JPGStyret består av følgende medlemmer:

Leder Jan Olav Solstad, Sel fjellstyre

Nestleder Steinar Langesæter, UIlensvang fjellstyre

Styremedlem Gunnar Singsaas, Åfjord fjellstyre

Styremedlem Anita Krigsvold, Budal fjellstyre

Styremedlem Bente Oxhovd, Øystre Slidre fjellstyre

Ansatte repr. Tommy Sønsterud, Lesja fjellstyre

Ansatte repr. Lisbeth Aassve, Snåsa fjeilstyre

Varamedlemer:

Vigdis Hjulstad Belboe, Snåsa fjellstyre

Reidar Åsgård, Engerdal fjellstyre

Anne Braastad Lie, Øyer fjellstyre

Vebjørn Håvardsrud, Øvre Numedal fjellstyre

Sekretariatet har i dag fire stillinger og kontor i Oslo.

Hovedmål

Norges Fjellstyresamband har som formål å være bindeledd mellom de enkelte fjellstyrer og mellom fjellstyrene og de ulike myndighetene. Sambandet skal verne om fjellstyrenes interesser ved å ta opp til behandling og søke løst spørsmål som har felles interesse for fjellstyrene. Sambandet skal veilede fjellstyrene vedrørende enkeltspørsmål og utforme og gjennomføre ulike opplærings- og servicetiltak i samsvar med den kapasitet organisasjonen til enhver tid har.

Styret i NFS, eller de styret utpeker, forestår de årlige lønns- og tarifforhandlinger på vegne av de fjellstyrene som har organiserte ansatte. Norges Fjellstyresamband tar opp saker og avgir uttalelser på grunnlag av fjellovens formål og intensjoner. På vegne av fjellstyrene skal Sambandet samarbeide med, og avgi uttalelser overfor offentlige myndigheter, private organisasjoner og andre.

Norges Fjellstyresamband finansierer sin virksomhet ved kontingenter fra fjellstyrene og et lovfestet tilskudd fra "grunneierfondet" (Fjelloven § 12).