Fjelloppsynets arbeidsoppgaver

Fjelloppsynet er multifunksjonelt, og løser med dette flere oppgaver samtidig når man er ute. En av Fjelloppsynets primæroppgaver er saksbehandling i tillegg til naturoppsyn som innbefatter veiledning, skjøtsel, informasjon og kontroll. Fjelloppsynet utfører skjøtsel og vedlikehold for fjellstyrene og andre, som feks Den Norske Turistforening. Dette kan være rent vedlikehold av fjellstyrenes hytter, eller andre tekniske anlegg som bruer, klopper osv. I tillegg må båter, gapahuker o.l. ha årlig oppfølging.

Skoler og barnehager får ofte besøk av Fjelloppsynet. Ofte i form av utedager, eller prosjekter som retter seg mot spesielle tema slik som å sette opp fuglekasser, lære om villrein, fiskedager m.m. I tillegg drives det noen steder informasjonspunkt ved store utfartssteder med mange besøkende.

Fjelloppsynet sørger også for administrasjon av jakt- og fiskekort, i tillegg til å jobbe for at jordbruksinteresser som beite, setring mv skjer i samsvar med regelverket.

Fjelloppsynet opptrer også som grunneiers (Statskog SF) representant ved flere anledninger. Fjellstyrene selger også tjenester til andre, som feks Statens Naturoppsyn, Norsk Institutt for Naturforskning, Områdestyrene for nasjonalparkene, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Statkraft, Grunneierlag, Turistforeningen osv.

Fjellstyrene ansetter Fjelloppsyn med hjemme i § 36 i Fjelloven. Fjelloppsynet er ansatt av og administrativt underlagt det enkelte fjellstyret.
Etter delegasjon fra Landbrks- og matdepartementet har Statskog utarbeidet en oppsynsinstruks som definerer Fjelloppsynets arbeidsoppgaver.

Standard instruks for Fjelloppsynet kan lastes ned her: Standardinstruks_fjelloppsynet.pdf

Fjelloppsyn som er tildelt begrenset politimyndighet er ved utøvelse av denne myndighet underlagt politiet.