Hvem er Fjelloppsynet?

Fjelloppsynet er det enkelte fjellstyrets sekretærer og feltpersonell. Med hjemmel i § 36 i Fjelloven ansetter fjellstyrene Fjelloppsyn for å føre tilsyn med statsallmenningen. Fjelloppsynet er ansatt av og administrativt underlagt det enkelte fjellstyret. Fjelloppsynet kan gis begrenset politimyndighet etter lov av 1. oktober 1995 nr. 53 om politiet, og er ved utøvelse av denne myndighet underlagt politiet.

Fjelloppsynets dager består av variert arbeid både inne og ute. I snitt er ca 50% innendørsarbeid og resten foregår ut.
Som sekretær for fjellstyret må Fjelloppsynet forberede saker til fjellstyremøter. Dette gjelder saker i forhold til dagelig drift av fjellstyre som økonomi og arbeidsforhold til typiske viltforvaltningsoppgaver som kvoter på elg/hjort villrein og fiskeadministrasjon. Mange statsallmenninger ligger også i verneområder, noe som krever ekstra administrasjon i forhold til høringer, tillatelser mm.

1460710904347.MaxSize.w-1200.h-1200.lm-1460714713680.Save.img.jpeg

Dagens Fjelloppsyn har høy faglig utdannelse. Ved nyansettelser prioriteres personer med høyere naturfaglig utdannelse fra høgskole eller universitet, gjerne som naturforvalter eller biolog. I tillegg er kurs innen naturoppsyn et krav ved tildeling av begrenset politimyndighet. I tillegg er erfaring med å ferdes ute samt med praktisk arbeid en stor fordel.

I dag har fjellstyrene totalt ca 100 personer ansatt, noe som utgjør ca 60 årsverk. Andelen kvinner er lav, men stadig økende.

1460708626952.MaxSize.w-1200.h-1200.lm-1460708875482.Save.img.jpeg