Bred oppslutning om forslag til ny fjellov

Forslag til ny fjellov er nylig lagt frem. 22. juni avga lovutvalget for statsallmenning NOU 2018: 11 – Ny fjellov. Lovutvalgets forslag ble gjennomgått og debattert i landsmøtet i Norges Fjellstyresamband 16. august. Debatten viste at det er bred oppslutning om lovutvalgets forslag.

IMG_0542.JPG

Store deler av Norges fjellområder er statsallmenning. Dette er områder som har stor verdi og som brukes av svært mange. Regjeringen har igangsatt et arbeid for å lage nytt lovverk for disse områdene – en ny fjellov.

Norges Fjellstyresamband er glad for at det ser ut til å være bred oppslutning om viktige prinsipper for fremtidens forvaltning av statsallmenningene. Statsallmenningene skal ivareta og balansere mange ulike rettigheter og interesser. Bred enighet er et godt utgangspunkt for en effektiv og god forvaltning.

Det er bred enighet om at statsallmenningene bør forvaltes i et svært langsiktig perspektiv.

Dette innebærer bla at det er ønskelig at en ny fjellov må videreføre et generelt forbud mot salg av statsallmenningsareal.

Loven må sikre rammer som ivaretar bruksrettene. Bruksrettene har stor verdi for den enkelte gårdbruker, for lokalt næringsliv ellers og dermed for bosetning i allmenningsbygdene. Viktige bruksretter er bl.a. beite, setring, tilleggsjord, hogst og samisk tamreinbeite.   

Statsallmenningene har stor betydning for befolkningens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyrene bidrar ved sine rimelige og godt tilrettelagte tilbud til at mange kommer seg ut og dermed til god folkehelse. Det er bred enighet om at en ny fjellov bør sikre og utvikle dette videre.

Et viktig prinsipp i dagens fjellov er at verdiskapingen fra områdene skal være igjen lokalt. Dette er et prinsipp det er enighet om å styrke.En stabil og forutsigbar økonomi også for fjellstyrene selv er viktig.

Det er bred enighet om økt lokalt selvstyre. Det må sikres grunnlag for en lokal forvaltning som er rustet til å forvalte og balansere de ulike interesser og rettigheter. Fjellstyrer med lokaldemokratisk forankring er avgjørende for å oppnå dette.

Fjellstyrenes ansatte er avgjørende for en forsvarlig og effektiv administrasjon av statsallmenningene. En ny fjellov må sikre grunnlag for en lokal administrasjon med riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Det er flertall for at videreføring av Fjelloppsynet som et helhetlig oppsyn i statsallmenningene er riktig for å ivareta dette.

Fjellstyrene leverer viktige samfunnsgoder. Det er flertall i utvalget for at dette bør gjenspeiles i en statlig grunnfinansiering av fjellstyrenes virksomhet.

Norges Fjellstyresamband ser frem til en høring og vil i denne fasen legge vekt på å finne frem til løsninger som har bred oppslutning.

 

Resolusjonen som ble vedtatt på landsmøtet kan du laste ned her.  Resolusjon LM 2018.pdf

TORGEIR LANDE