Fra klima og miljø til landbruk og mat

Logo%2B-%2Bregjeringen.jpg

Ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser (som f.eks elg, hjort og rådyr) overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, og statsråd Jon Georg Dale overtar ansvaret for dette fagfeltet i Klima- og miljødepartementet i overgangsperioden.

Les mer om alle endringene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-departementene/id2586727/

TORGEIR LANDE