Godt fornøyde med fjellstyrenes forvaltning

P3202206+%282%29.jpg

Som interesseorgansisasjon for de 94 fjellstyrene har Norges Fjellstyresamband årlige møter med Miljødirektoratet. Direktoratet har ansvar for fjellovens kapitler om jakt og fiske.

På møtet i mars 2019 ga Miljødirektoratet tilbakemelding om at fjellstyrene har løst sine oppgaver på en god og ryddig måte, samtidig som NFS er et viktig bindeledd mellom direktoratet og fjellstyrene.

Miljødirektoratet har vært igjennom en omorganisering i tillegg til at forvaltningsansvaret for jaktbare arter er flyttet fra KMD til LMD. Dette har krevd en del ressurser i tillegg til at direktoratet har jobbet mye med revisjon av fjelloven.

Det har kun vært en klagesak på fjellstyrenes forvaltning av jakt og fiskerettigheter i 2018. Dette er svært lite tatt i betrektning av at det er nesten 100 fjellstyrer og at det selges totalt ca 50.000 fiskekort, 25.000 småviltkort, 1.200 fellingetillatelser på elg/hjort og flere tusen fellingstillaltelser på villrein.

Direktoratet opplever arbeidsformen mellom NFS og direktoratet som god og det har vært et godt samarbeid om enkeltsaker. Fjellstyrene er en viktig aktør i forhold til å følge opp regjeringens målsetning innen natur og friluftsliv.

TORGEIR LANDE