RypeRapporten 2019

1497344148991.MaxSize.w-1200.h-1200.Save.img.jpg

RypeRapporten fra fjellstyrene viser i år stor variasjon i rypebestanden på statsallmenningene i Sør- og Midt- Norge hvor fjellstyrene forvalter all jakt og fiske. Generelt er det sett få kyllinger i høst, men i mange områder bra med fugl som har overlevd fra tidigere år. «Årsakene er nok sammensatte, men flere peker på få smågnagere og dårlige værforhold under klekking som en av årsakene», opplyser Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband. Oppsummert er det store variasjoner i Trøndelag, alt fra topp til bunn, i Hedmark og Oppland noe magrere en 2018 og på Hardangervidda bra med fugl i Øvre Numedal, færre i Eidfjord.

 

Mange har bidratt i takseringsarbeidet til fjellstyrene og gjort en god jobb som danner grunnlag for en god rypeforvaltning. I tillegg samarbeider fjellstyrene med Norsk Institutt for Naturforskning og Høgskolen i Innlandet i forbindelse med analyse av takseringsdata og utvikling av viktige verktøy som Hønsefuglportalen og årets nye takseringsapp. 

«Vi har i de siste årene fått en mye bedre oversikt over våre bestander», forteller Lande. Det er mange ulike faktorer som påvirker hvor mange ryper vi har i fjellet, og sammenhengen mellom disse og hvor sterkt de virker mellom år og ulike områder vil variere. Takseringer, sammen med fellingsstatistikk og erfaringer fra tidligere år og samarbeid mellom fjellstyrer gjør at vi nå har en god forvaltning av rypa, til beste for bestanden, jegerne og andre interesser. 

Flere fjellstyrer gjennomfører også nå en underveisevaluering av jakta hvor man oppsummerer uttak og ser på muligheten for forlenget jakt. Ved tidlig snøfall, slik man fikk i mange områder i 2018, vil rypene lettere ta til vingene og slik sett bli vanskeligere å få i sekken. En underveisevaluering kan ta hensyn til slike ting og gi en lengre jaktsesong for flere jegere.  

Trøndelag

Åfjord fjellstyre

Takseringsresultatet for 2019 viser 8,3 ryper per km2 med kyllingproduksjon omkring 1,7 per høne. I overkant av 120 km taksert rypeterreng i Åfjord gir gir grunnlag for analysen. Det er gjort mange observasjoner av par uten kyllinger, og det er funnet noen få små kull og enda litt færre større kull. Fjellstyret forholder seg til den vedtatte driftsplanen vedrørende forvaltningstiltak og årskvoter for områdene, men justerer ned ukekvoten på Sørallmenningen fra 8 til 6 ryper i ukeskvote. På Nordallmenningen ser det noe bedre ut og her blir ukekvoten fast på 8 ryper per jeger per uke. Etter jaktas tre første uker vil fjellstyret vurdere begrenset kortsalg i oktober på Nordallmenningen. På Sørallmenningen stenges rypejakta etter begrenset periode, men det åpnes for skogsfugl- og harejakt fra og med 01.10.19. 

 

Fjellstyrene i Stjørdal (www.fjellstyreneistjordal.no)

Resultatene fra Stjørdal viser en kyllingproduksjon på 2,5 kyll/høne, dette er den nest laveste produksjonen vi har hatt siden taksering startet i 2008 og er bare «slått» av katastrofeåret 2015. «Det er mange enkle par eller med bare 2-4 kyllinger. Årsaken kan være det kalde været i slutten av juni og starten av juli med lave temperaturer og mye nedbør», opplyser Fjelloppsyn Ivar Rimul. Tettheten er 21,7 ryper/km2, det nest høyeste siden man startet med takseringer. Det er positivt at voksentettheten har økt fra 4,4 i 2017 til 9,5 i 2019. Stamfuglsituasjonen har derfor bedret seg og man tolker det slik at man har balansert jakttrykket bra i forhold til bestanden. Dette ønsker man å fortsette med. Til tross for lav produksjon ønsker fjellstyrene i Stjørdal å åpne for noe jakt på grunn av veldig bra voksenbestand. Det er solgt et begrenset antall kort og med en redusert baglimit mener fjellstyret at jakta ikke vil ha en avgjørende betydning for lirypebestandens utvikling. Det vil ikke bli solgt flere jaktkort denne sesongen, kvoten vil være 2 fugler/dag, og det åpnes for jakt from til 23/12.

 

 

Fjellstyrene i Lierne (www.fjellstyreneilierne.no)

I Lierne tyder rypetaksten på en hyggelig oppgang i lirypebestanden fra i fjor. Det er også observert bra med skogsfugl og hare. Fjellstyrene i Lierne har fortsatt fokus på regulering av smårovviltbestandene, noe som ser ut til å ha effekt. Fjellstyrene i Lierne skal ha fjellstyremøte den 3. september og vedta sesongens jegerforvaltning. I tillegg vil Fjellstyrene i Lierne ha et evalueringsmøte i midten av oktober for å vurdere eventuelle justeringer av jegerforvaltningen for resterende jaktsesong.

 

Namsskogan fjellstyre (www.namsskogan-fjellstyre.no)

Resultatene av årets rypetaksering i Namsskogan er gledelig, og det er nå økning i lirypebestanden flere år på rad. Estimert tetthet er 18,2 ryper pr km2, noe som er en økning på 15 % fra 2018. Variasjonen i tetthet er der fremdeles og det er ikke noe toppår slik det var i 2010-2011. «En samlet vurdering av tallmaterialet, sammen med lokal kunnskap, tilsier at det i år er et noe over middels bra rypeår på statsallmenningene i Namsskogan», opplyser Fjelloppsyn Sissel Grongstad. Namsskogan fjellstyre innfører kvote på 4 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 3 kan være lirype. Det kan felles 1 skogsfugl pr jeger pr dag og fra 1. oktober og ut jaktsesongen kan det felles inntil 2 ryper pr jeger pr dag. Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

 

Snåsa fjellstyre (www.snasafjellstyre.no)

Likt som i fjor viser takseringa også i år en oppgang i antall observerte fugl pr. km2. Det har nå vært tre år med relativt stor oppgang i tettheten, mens kyllingproduksjonen har vært noe mer varierende, og viser i år en liten nedgang fra året før. Årets bag-limit fastsettes i fjellstyremøte første uka i september, og det vil etter dette bli lagt ut informasjon om årets bag-limit på fjellstyrets facebook- og hjemmeside.

Rypejellet.Førstegangsjeger.FotoVegardVeberg.jpg

 

Namdalseid fjellstyre

I Namdalseid er det lavere produksjon enn i 2018. Den totale tettheten er også under middels, opplyser Fjelloppsyn Harald Røthe. Kvoten blir 2 ryper pr. dag pr jeger, men maksimum 10 ryper i perioden 10.09 — 01.11.2019. Jakta evalueres ca 20. oktober om mulig forlengelse.


Røyrvik fjellstyre (www.royrvik-fjellstyre.no)

Dette er andre året det gjennomføres rypetaksering på Namsvatn statsallmenning. Resultatene av årets linjetakst viser noe dårligere resultat enn i fjor, med en betydelig lavere kyllingproduksjon. Estimert totaltetthet er 33,6 ryper pr km2, noe som er en nedgang på 34 % fra året før. Variasjonen i tetthet av voksen fugl er fremdeles stor, men ligger på et gjennomsnittlig noe høyere nivå enn fjoråret (14,9). Det ble gjennomsnittlig observert 3,5 fugler pr observasjon. Estimat på kyllingproduksjon er 2,5 kyllinger pr par. I tillegg vet vi at årets klekkesesong ble noe annerledes enn forventet, og annerledes enn fjoråret, med dårlig vær i den mest utsatte perioden. Dette syntes også på resultatene av takseringen, der en del av kyllingene var små, hvor det tydeligvis har vært omlegging. «Med små og omlagte kull er det vanskelig å bedømme hva som er forsvarlig uttak» sier Fjelloppsyn i Røyrvik, Helene Grytbakk Lillevold. I tillegg var det tørt og dårlig vitring i starten av takseringen. Samtidig er det registrert godt med stamfugl, som tegner godt for videre produksjon. På grunn av lav kyllingproduksjon velger Røyrvik fjellstyre å begrense kvoten i år, og innfører en kvote på 3 ryper pr jeger pr dag hvorav maksimalt 2 kan være lirype. Ut i fra en samlet vurdering ses det ikke forsvarlig å øke kvoten på rype ytterligere. Røyrvik fjellstyre har reguleringer i form av dagskvoter og antall kort tilgjengelig i begynnelsen av jakta. Et alternativ kan være å stramme inn kvoten utover sesongen, dersom det ses nødvendig.

 

Ålen og Haltdalen fjellstyre (www.alenfjellstyre.no)

Takseringene hos Fjellstyrene i Holtålen i høst viser en klar nedgang i kyllingproduksjonen, mens andelen voksen fugl er på nivå med forrige år. Dette tilsier at jakta i begrenset periode går som normalt. Dagskvoter og eventuell videre jakt blir vurdert og vedtatt i møte i Fjellstyrene i Holtålen SA 5. september. Følg med på hjemmesiden for nærmere informasjon.

 

 

Osen fjellstyre (www.osenfjellstyre.no)

 Hos Osen fjellstyre viser takseringene en kyllingproduksjon på 1,8 og en stor nedgang i tettheten av ryper totalt fra 2018. Det rapporteres om bedre produksjon på skogsfugl med observasjoner av kull med 7-8 kyllinger. Det er også gode utsikter for harejegere. Kvoter og evt andre reguleringer blir bestemt på møte 05.09.

 

Selbu fjellstyre

Selbu fjellstyre har fått analysert sine takseringsdata og de er omtrent som i 2015 da det ble fredet. Med en relativt lav bestand og en produksjon å 2,5 kyllinger pr par vil det dessverre heller ikke i år bli åpnet for jakt. Mere informasjon om vedtaket ligger på fjellstyrets side på Inatur.no. Alle de som hadde mottatt tilbud om jakt etter trekning er varslet om vedtaket.

 

Hedmark og Oppland

Øystre Slidre fjellstyre (www.oystre-slidre-fjellstyre.no)

I Øystre Slidre statsallmenning er det registrert en nedgang i både kyllingproduksjon og tetthet med 13,8 ryper/km² og en kyllingproduksjon på 3,9. Dette er under middels nivå siden fjellstyret startet med linjetaksering i 2008. Det er stor variasjon i produksjon og tetthet innad i allmenningen. Det er observert veldig lite smågnagere. Fjellstyret skal fastsette kvoter og reguleringer i møte 3. september.

Vestre Slidre fjellstyre (www.vestre-slidre-fjellstyre.no)

Etter to gode rype-år kom det nå en naturlig nedgang i rypebestanden i Slidre. «Taksering i august viste veldig varierte forhold, men god eggklekking og kyllingoppvekst noen få områder (store kull med opptil 9 kyllinger) og lite/ingen kyllinger andre steder», opplyser fjelloppsyn Kennet Monsen. Vestre Slidre Fjellstyre har i 2019 redusert kvotene noe, samt at man avventer videre kortsalg i oktober i påvente av opptelling etter årets jakt i september. Dersom det blir forlenget jakt i oktober, vil den mest sannsynlig bli streng regulert med små kvoter og få tilgjengelige kort ut over allerede solgte sesongkort.

 

Gausdal fjellstyre (www.gausdal-fjellstyre.no)

Årets takseringsresultat er omtrent som fjoråret når det gjelder totalbestand, men kyllingproduksjonen er svakere. Etter innføringen av småviltdriftsplanen i 2013 har målsettingen vært å begrense jaktuttaket til maksimalt 15 % av høstbestanden før jakt. I 2018 ble det gjennomført rypejakt som normalt i perioden 15.09-31.10. Da var tettheten 12,9 ryper pr. km2 og kyllingproduksjon på 3,7 pr. voksne par. Årets takseringsresultat er litt lavere enn fjoråret med 12,0 pr km2. Det foreslås å åpne for en begrenset jakt i Gausdal i år, men de endelige reguleringene vil vedtas på fjellstyremøte 3. september.

  

Dovre fjellstyre (www.dovre-fjellstyre.no)

Resultatene er kommet og bekrefter inntrykket av et produksjonsår under middels. Fjoråret kompenserer noe med en relativt god stamfuglbestand. Reguleringer av jakta vil diskuteres på førstkommende fjellstyremøte, men det innstilles på en dagskvote på en rype fra 15.09.-14.10, at det ikke skilles mellom fjell- og lirype samt at det selges ikke jaktkort på rype utover begrenset periode 15.09.-14.10.

 

 Fron fjellstyre

Det er generelt lite fugl og lav produksjon på arealene til Fron fjellstyre.  «Takseringene i Børkdalen viste 13,8 liryper pr. km2 og produksjon på 2 kyllinger pr kull i snitt», opplyser Fjelloppsyn Harald Bolstad. . Begrensning blir på 1 rype pr dag på dagskort og maks 5 ryper samlet for lirype og fjellrype for femdagerskort og sesongkort.

DSC02213.JPG

 

Sollia fjellstyre (www.sollia-fjellstyre.no)

«Resultatet fra Sollia fjellstyre viser en mager rypebestand, med dårlig kullstørrelse» forteller Fjelloppsyn Hans Petter Ruud. Særdeles kald vår og en dårlig smågnagerbestand er trolig hovedårsakene til årets resultat. Fjellstyret vedtok 20.august å gjennomføre jakt, men med et maksimalt uttak av taksert bestand på 15 %. De tre første periodene (4 dagers kort) pålegges en periodekvote på 4 ryper per jeger, de øvrige kortene som selges etter 25.9 pålegges en døgnkvote på 1 rype per jeger. Jakta stoppes når man eventuelt når målsetningen om uttak.

 

Engerdal fjellstyre (www.engerdal-fjellstyre.no)

Etter to forholdsvis gode år, og relativt bra med stamfugl, ser det dessverre ut til at årets produksjon er dårlig både for ryper og skogsfugl. Perioder med ugunstige værforhold både i slutten av mai og begynnelsen av juli har nok virket inn. Engerdal fjellstyre kommer derfor ikke til å åpne for salg av kort utover forhåndssolgte kort for september. Derimot tilbys jakt på øvrige jaktbare småviltarter og det er mulig å bedrive hundetrening (treningskort).

  Folldal fjellstyre (www.folldal-fjellstyre.no)

Takseringene i Folldal viser få kyllinger ifh til voksen fugl. Dagksvote og andre reguleringer er ikke endelig bestemt, men forslag dagskvote 1 fugl/dag og jaktstopp 31.10.

Kvikne fjellstyre (www.fjellstyre.kvikneutmarksrad.no)

Kvikne fjellstyre har fått resultatene av årets taksering. Tettheten av voksenfugl er på samme nivå som i 2018, men kyllingproduksjonen er gått ned sammenlignet med fjoråret. Fjellstyret vil så snart som mulig avklare hvordan det vil bli med årets jakt og alle jegerne vil få tilbakemelding så snart det er avgjort.

 

 

Hardangervidda

 

Eidfjord fjellstyre (www.eidfjord.kommune.no/eidfjord-fjellstyre)

Hos Eidfjord fjellstyre på Hardangervidda viser takseringsresultat og inntrykk ellers brukbart med stamfugl, men lav kyllingproduksjon. Dette gjelder spesielt fjellrypa, lirypa synes å tåle forsiktig jakt. Det blir derfor åpnet for jakt med hund fra 23.09, og jegere som har søkt og blitt trekt ut vil få tilsendt tilbud. Kortsalg fra 1. oktober blir avgrensa til 25 kort om gangen (dagskort). Fra og med 1. oktober blir det det begrenset kortsalg via inatur.no for jakt med og uten hund.

 

Øvre Numedal fjellstyre (www.hardangervidda-fjellstyra.no/ovre-numedal-statsallmenning)

Hans Jørgen Jaren, Fjelloppsyn i Øvre Numedal, konkluderer med at det er svært bra med fugl på deres arealer på Hardangervidda.  Man har også sett at det også utenom takseringsområdet er bra med fugl, ihverfall lirype. Fjellrypa knytter det seg større usikkerhet til. Det er her taksert en bestend med tetthet på 33,6 ryper pr km2, og man mener man er godt innenfor å kunne høste. I 2018 var det ekstremt bra, over 40 ryper pr. km2. Kyllingproduksjonen har i år et snitt på snaue 5 pr. par. Optimismen var stor øst på Hardangervidda fra i vinter da det var en eventyrlig stamfuglbestand. Man var likevel bekymret pga lite smågnagere og kulde og snø i starten av juli. Dette ser derimot ut til ikke å ha påvirket bestanden nevneverdig.

DSC_0528.JPG
TORGEIR LANDE