Forslag til statsbudsjett 2018

image-3.325079.45867.d623a7bf94.jpg

Her er en kort, foreløpig informasjon om forslag til statsbudsjett for 2018 som er lagt frem 12.10.17.

Styret i NFS fattet i sak 16/17 følgende vedtak:

• NFS skal arbeide for at det avsettes et beløp tilsvarende fjellstyrenes budsjetterte behov, kr 18,7 mill på kap 1161, post 75 i statsbudsjettet for 2018.
• NFS skal arbeide for at det avsettes og øremerkes minimum kr 9 mill. eks. mva. til tjenestekjøp hos fjellstyrene fra SNO i 2018.
…………..

Regjeringens forslag for 2018 på disse punktene er som følger:

Refusjonsposten, LMD, Kap 1161, post 75

Budsjettframlegg 2018
Departementet gjer framlegg om ei løyving på 10,212 mill. kroner. Fjelloppsynet utgjer i dag om lag 60 årsverk, og av dette er det 44 årsverk som utløyser rett på tilskott. Løyvinga på posten gir grunnlag for eit synleg oppsyn i statsallmenningane og rom for vidare tilrettelegging for friluftslivet. Oppsyn i statsallmenning skjer både gjennom fjelloppsynet og det offentlegrettslege

oppsynet Statens naturoppsyn driv. Fjelloppsynets lokale forankring og kunnskap er eit viktig bidrag i det samla oppsynet. Det er nødvendig med eit godt samarbeid mellom fjelloppsynet og Statens naturoppsyn.

(Posten er i 2017 på 10,1 mill kr.)

Tjenestekjøp SNO: KLD, Kap 1420, post 21
…..
Tenestekjøp av oppsynsoppgåver som Statens naturoppsyn gjer hos Fjellstyra blir dekte over posten. Det samla tenestekjøpet frå Statens naturoppsyn til Fjellstyra blir dekt frå fleire postar under Klima- og miljødepartementets budsjett og omfattar òg andre operative feltoppgåver som tiltak i verneområde og skadedokumentasjon i samband med rovdyrtap og naturovervaking. Dette er oppgåver som dels er styrt av hendingar og dels av konkrete bestillingar frå forvaltinga og nasjonalparkstyra, og er varierande med omsyn på årleg omfang og geografisk område. Miljødirektoratet vil som i tidlegare år kjøpe slike tenester
etter behov og tilgjengeleg budsjettramme.

(Ingen øremerking og samme tekst som i 2017)
…………….

Det er med andre ord et betydelig gap mellom styrevedtaket og Regjeringens forslag og en jobb å gjøre. NFS begynner med møter på Stortinget i begynnelsen av neste uke.

TORGEIR LANDE