RypeRapporten 2018

Oppdatert 03/9 kl 12.33

Det ser bra ut for rypejegerne i Sør-Norge. Fjellstyrene er nå i hovedsak ferdige med sine takseringer. RypeRapporten fra fjellstyrene viser at rypa har hatt en fin vår og sommer. Hundre rype-par i vår har i enkelte områder blitt til nesten 1000 ryper. Dette er gode nyheter for mange som for få år siden fryktet for rypebestanden i norske fjell.

Foto: Torgeir Lande

Foto: Torgeir LandeDet har i år vært knyttet stor spenning til hvordan ryper og skogsfugl har taklet den varme og tørre sommeren i Sør-Norge. «Resultatene fra årets taksering viser en økning i både produksjon og tetthet nesten over alt hos fjellstyrene», opplyser Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband. Fra et middels år mange steder i 2017 ser det ut til å bli veldig bra i 2018. Oppgangen man hadde fra 2016 til 2017 har i mange områder gitt et godt grunnlag for årets produksjon. Man må anta at både antall rovdyr, smågnagere og klima har spilt på lag mer rypa i år, i tillegg til en fornuftig forvaltning av jakta tidligere.

«De gode takseringsresultatene for rype i statsallmenningene er virkelig godt nytt for oss jegere», sier Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund. «Det er mange som gleder seg til igjen å se resultatene av et godt produksjonsår, og muligheten for å ta med seg noen ryper hjem etter årets jakt. Samtidig ser vi at fjellstyrene setter fornuftige kvoter som ivaretar rypebestanden, og det er positivt. Det tegner til å bli en fin jakthøst,» avslutter han.

Ryperapporten-logo-02.jpg

 

Oppland unntatt Valdres

Resultatet fra lirypetakseringen i statsallmenningene i Ringebu viser en oppgang i tetthet og kyllingproduksjon sammenliknet med siste tre år. Vi må tilbake til 2014 for å finne tilsvarende tall, da det var relativt bra med fugl i området. Som tidligere er det lavest tetthet og produksjon lengst nord i allmenningene, og en god del bedre sørover. Septemberjakta er fordelt, men det ligger an til at det åpnes for jakt også fra 6. oktober. Regulering av kvoter og ytterligere jakt behandles i fjellstyremøte torsdag 30. august.

Også i Gausdal statsallmenning er det gledelig oppgang i rypebestanden sammenlignet med de siste årene. Opplegget for høstens småviltjakt vedtas på fjellstyremøte den 4. september.

«Etter mange år med middels tetthet har vi nå det som er et toppår siste 10 år», melder Fjelloppsyn i Lesja, Tommy Sønsterud. Taksørene melder om at årets kyllinger er store og det har vært lite omlegging. 2018 er det året med mest fugl observert siden takseringene begynte i 2007. 2017 var et bra år, men 2018 er vesentlig bedre, med bra kyllingproduksjon. Dette lover godt for en bra høst for rypejegerne. Endelig vedtak om kvoter fattes først i september.

Rypetakseringen i Børkdalen hos Fron fjellstyre viser ca 30 liryper pr km2. Det er bra kyllingproduksjon i år, men etter mange år med svak produksjon så vil man være forsiktig med uttak i år også. For jaktsesongen 2018 gjelder kvote på 2 ryper pr. dag, maks sesongkvote 7 ryper pr. jeger. (fjellrype og lirype tilsammen).

 

Valdres

Rypetaksering for Vestre Slidre er nettopp avsluttet, og rypehøsten 2018 ser forholdsvis bra ut. Det er noe varierende i ulike deler av terrenget, men det er en del større kull sammenlignet med jakthøsten i 2017. Endelig uttakskvote fastsettes i fjellstyremøte 28. August 2018. Alle kort i tidligere trekning er solgt, men vi håper og tror vi at takseringsresultatet gir oss en mulighet til å selge flere kort – disse vil i så fall bli lagt ut på Inatur.no i starten på september.

I Øystre Slidre statsallmenning er det registrert noe bedre lirypebestand i år enn i 2017, med 21 ryper pr km2 og kyllingproduksjon på 5,2. Dette er et middels bra resultat sammenlignet med takseringer siste 10 år. Som vanlig er det variasjon i produksjon og tetthet innen allmenningen. Det er jevnt over store og fine kyllinger. Det var bra forhold under klekkeperioden, og det er bra med smågnagere i år, i motsetning til i 2015 og 2016. Bestanden av voksen lirype er noe bedre enn i fjor. Fjellstyret skal fastsette kvoter og reguleringer i møte 3. september.

 

Trøndelag

På Selbu fjellstyres jaktfelt i Roltdalen statsallmenning har man bra produksjon, den ligger i år på 6,6 i forhold til 2017 da den var på 7. Tettheten er også omtrent på samme nivå som i 2017 - altså viser taksten at det er ligger på omtrent samme nivå som 2017. Dagsbegrensningene er satt til tre ryper pr dag (li -og fjellrype teller sammen). Småviltjakten avsluttes den 31. oktober 2018.

Fjellstyrene i Stjørdal gjennomførte lirypetakst i samarbeid med SJFF i perioden 8-16 august under gode forhold. Resultatene viser en økning i tetthet fra 12,3 i 2017 til 26,5 liryper pr. km2 i 2018. Produksjonen økte til 4,4 kyll/par fra 3,8 kyll/par i 2017. Det mest gledelige er at stamfuglsituasjonen har økt fra 4,4 i 2017 til 8,3 voksenfugl pr. km2 i år. Stamfuglsituasjonen betegnes derfor som god. Det er også observert bra med skogsfugl, så fjellstyrene i Stjørdal tror det blir en bra høst for småviltjegerne og vil under kommende møte behandle reguleringen av årets jakt.

Etter en nedgang i bestanden i Snåsa i fjor har man i år hatt en oppgang både i antall observerte fugl pr. km2 og i kyllingproduksjon. Med unntak av fjoråret viser estimatene nå en jevn stigning i tettheten siden 2013, mens kyllingproduksjonen har vært noe mer svingende. Ut fra begrensningene som er brukt ved lavere bestander tidligere år, og fellingsstatistikk fra disse år, økes dagskvoten i år med to liryper/jeger/dag. Dagskvoten for vinterjakt foreslås å holdes uforandret. Årets kvote hos Snåsa fjellstyre blir 4 ryper/jeger/dag fra 15.09.18 og tom. 23.12.18, og 1 rype/jeger/dag fra 01.01.19 og ut februar 2019. Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.

Årets rypetaksering i Namsskogan viser en fin økning i rype pr km2 fra 8,6, i 2017 til 15,8 i 2018. Kyllingproduksjonen pr par er 4,8. Økningen er som forventet ut ifra de tendensene man så høsten 2017 og vinteren 2018. Det er fremdeles stor variasjon mellom terrengene, men tettheten ligger gjennomgående på et høyere nivå nå enn de siste årene. I tillegg vet vi at årets kyllinger er store og velutviklede, noe som er positivt med tanke på den framtidige stamfuglbestanden. Også skogsfuglene ser ut til å ha hatt god hekkesuksess, da det er registrert store kull og store kyllinger hos både jerpe, orrfugl og storfugl. Det forventes samlet sett en økning i dagskvotene på hønsefugl i Namsskogan i år, og reguleringer av jakt og kvoter vil fastsettes på fjellstyremøte 29. august 2018.

I Lierne viser takseringene en fin oppgang, og det ligger an til et fantastisk rypeår. Oppgangen kan tyde på at aktiv forvaltning med begrensninger på rypejakta og intensiv predatorkontroll gjennom prosjektet jaktilierne.no har virket. Jaktilierne.no har utført snøsportakseringer av rødrev over flere år, og resultatene tyder på at rødrevbestanden nå er på sitt laveste på lenge. Imidlertid er det fortsatt lite/ingen smågnagere å se i fjellet. Selv om det generelt er bra med ryper, er det fortsatt noen områder med lite stamfugl. Fjellstyret vil derfor vurdere forvaltningsmessig fornuftige kvoter for bl.a. å bedre de svakeste områdene. Kvoter m.m. blir bestemt i fjellstyremøte den 30.8 og annonsert på inatur, fjellstyrets hjemmeside og facebook.

Hos Steinkjer fjellstyre ser man også en tydelig oppgang fra fjoråret. Jevnt over store kull. Kyllingene var store under taksering og må ha klekket tidlig. Orrfuglen virker å ha gjort det godt også. Flere store kull er observert. Ble observert endel gråsidemus, så gnagerbestanden ser ut som om den har et godt år uten å kunne si noe eksakt uten fellefangst. 

Hos Åfjord fjellstyre viser takseringsresultatene 11 ryper per km2 og en kyllingproduksjon på 2,3. Kyllingproduksjonen er lav og kan kanskje skyldes 60-80 mm nedbør i døgnet i dagene rundt klekking. Det er også en del små kyllinger som tyder på omlegg. Fjellstyret forvalter småvilt etter egen vedtatt forvaltningsplan. Det innstilles på at forhåndssolgte gis en ukekvote på 8 ryper. Dette kan bli endret på neste fjellstyremøte. Videre vurdering med eventuelt kortsalg i oktober vil man se på etter underveisevaluering etter jaktas første 2 uker. Det vil uansett bli jaktkort å få kjøpt på skogsfugl og hare, som det ser ut til å ha gått riktig så godt med.

Linjetakseringene hos Ålen og Haltdalen fjellstyre er avsluttet og det er registrert en klar økning i bestanden i forhold til foregående år. Rypejegerne kan få en fin høstjakt. Fjellstyrene skal ha fellesmøte den 5. 9. Det vil da bli fastsatt nærmere detaljer omkring jaktutøvelsen og lengden på jaktsesongen.

Rypetaksering hos Røyrvik fjellstyre ble i år gjennomført for første gang, med strålende resultater. Derfor foreligger det ikke noe sammenligningsgrunnlag med tanke på tetthet og produksjon. Vinteren avslørte mye rypeaktivitet, og godt med stamfugl. Det ble kun taksert 49 km i år, men da med 516 observerte fugl. Takseringsresultatene viser en total tetthet på 50,7 liryper per km2, en tetthet av voksen fugl på 13,7 og en kyllingproduksjon på 5,3. Resultatene av årets linjetakst er ikke overraskende, da fangststatistikk fra 2017 viste positive tendenser, i tillegg til en tidlig og fin vår. Årets kyllingproduksjon med store og friske kyllinger kan gi et godt grunnlag for å bygge videre på en bra bestand av stamfugl. Regulering av kvoter blir annonsert på inatur, fjellstyrets hjemmeside og facebook. Røyrvik fjellstyre vil i tillegg informere om at jaktkort etter regulert periode, fra og med i år, også selges på inatur, men kan fortsatt kjøpes på Visit Børgefjell (Røyrvik Auto).

 

DSC_0498.JPG

Hardangervidda

Det ser ut til å bli en flott høst for rypejegerne Øvre Numedal fjellstyre. Med fjorårets jakt i bakhodet, og 25 ryper pr. km2, har man i år på de minst brukte feltene (Hette og Lågaros) ingen begrensninger i uttaket. På de lettere tilgjengelige områdene nord for Numedalslågen (Hein og Bakketjønn/Rauhelleren) er det grense på 7 ryper for ei uke eller 15 for sesongen. Med fjorårets gode bestand, fikk mange flotte opplevelser og bra med fugl over det meste. Med årets resultat på vel 40 ryper pr. km2, ser det riktig bra ut!

 

Årets resultat på Eidfjord statsallmenning er det høgaste registrert ved taksering. Takseringa på Eidfjord statsallmenning er lagt opp med takstlinjer som skal fanga opp utviklinga av lirype og fjellrype. Dette innebærer også at det blir taksert areal som ikke er optimale rypebiotoper. Bakgrunnen for denne form for taksering er å skaffe seg eit grunnlag for vurdering av høstingsverdig overskudd. Fjellstyret har med bakgrunn i takseringsresultata vedtatt å åpne for rypejakt i høst. Det er begrenset kortsalg fram til 1. oktober. Disse kortene er alt fordelt. Fra og med 1. oktober selges kort via Inatur.no.

 

Hedmark

«Resultatene av årets rypetakseringer i Kvikne er stort sett meget oppløftende», forteller Fjelloppsyn Kristin Lund Austvik. Det er en økning i tetthet av ryper i den søndre delen av statsallmenningen. I den nordre delen er det imidlertid ikke like bra tall. Kyllingproduksjonen for hele allmenningen må anses å være middels. For rypejakta på Kvikne Østre Statsallmenning er det innført en kvote på 7 rype pr. jeger totalt, noe som er 2 mer per jeger enn i 2012, 2013, 2014 og 2016 (i 2015 ble hele området fredet). Dersom det ser forsvarlig ut vil fjellstyret vurdere å åpne for salg av dagskort i den søndre delen av allmenningen etter den begrensede perioden (10-24.9). Det er derfor viktig at jegerne rapporterer om antall felt vilt så snart som mulig etter endt jakt via Inatur.no. Som de to foregående år vil det dessuten bli solgt treningskort for hund fra 1.10.2018 til 31.03.2019.

I Folldal er det også registrert en oppgang i stamfuglbestanden, omtrent samme produksjonen som i 2017 på lirype. Man forventer omtrent samme situasjonen for fjellrype.

I Sollia viser takseringen i år en oppsving i rypebestanden. Vi må tilbake til 2014 for å finne tilsvarende tetthet og produksjon. Fjellstyret ønsker likevel å kontrollere uttaket tidlig i jakta for å kunne opprettholde fritt kortsalg så lenge som mulig utover høsten. Det blir derfor for de tre første periodene en periodekvote på 4 ryper.

Det er også en gledelig oppgang for Engerdal fjellstyre. Det er store kull med ryper og selv om man ikke har de store tetthetene har det sammenheng med at en del takseringslinjer ligger i åpen myr og skogsterreng hvor det er både skogsfugl og ryper. Takseringslinjene som ligger i godt rypeterreng var veldig bra. Tettheten varierer i de ulike takserte områdene mellom 14.8-24,2 pr km2 og produksjonen på 5,6-8,2.

 

 

De gode takseringsresultatene hos mange fjellstyrer kommer ivrige jegere til gode i form av høyere kvoter og lengre jaktsesong. Takseringene er et viktig verktøy for fjellstyrene som forvaltere av jakt og fiske på statsallmenningene. Takseringsresultatene er utarbeidet i samarbeid med www.honsefugl.nina.no. Her finner du takseringsresultat fra tidligere år.  «Årets takseringsresultater viser at rypebestandene raskt kan ta seg opp igjen etter noen magrere år», sier Torgeir Lande hos Norges Fjellstyresamband som ønsker alle landets jegere velkommen på jakt hos fjellstyrene.

 

Ledig småviltjakt hos fjellstyrene finner du her: Ledig småviltjakt hos fjellstyrene (Inatur.no)

 

 

 

 

 

TORGEIR LANDE