Støtte til fjellovutvalgets flertallsforslag

Norges fremste fagmiljø på statsallmenninger, har skrevet kronikk om ny fjellov. Kronikken gir god støtte for fjellstyrene og er i tråd med flertallet i lovutvalget. Forfattere av kronikken er Katrine Broch Hauge, Førsteamanuensis NMBU og Erling Berge Professor emeritus, NMBU.

DSC_0432.jpg

Forfatterne trekker i kronikken frem at en ny fjellov bør gi fjellstyrene større fullmakter i utforming av bruksregler sammen med fullmakter til å overvåke at reglene blir holdt og rom for lokale tilpasninger f.eks. gjennom bruksregler vedtatt av fjellstyret.

De viser til at en nøkkel til vellykket forvaltning har vist seg å være systemet for overvåking og sanksjonering. De støtter derfor flertallsforslaget når det gjelder oppsyn. For felleslagerressurser, slik som allmenningsrettene i statsallmenningene, viser forskning at kontroll fungerer best når den skjer i samband med bruk av ressursen. Forfatterne viser til at en i statsallmenningene i lang tid har hatt en variant av en slik kontroll gjennom at fjelloppsynet, tilsatt av fjellstyret, står for tilsyn og kontroll. Ordningen er med på å styrke oppfatningen av allmenningene som en ressurs som brukerne har medansvar for å forvalte, og sikrer at den bruken som skjer er bærekraftig og innenfor gjeldende lover og regler.

Nedgangen i tallet jordbrukere gjør det viktig å opprettholde et overordna prinsipp om at bruksrettene kan utvikles i samsvar med tida og tilhøva. Forfatterne peker bl.a. på flertallet sitt forslag om rett til å bygge ut mindre kraftverk synes være en fornuftig utviding av jordbruket sine bruksretter i allmenningen.

Den distriktspolitiske dimensjonen i utforminga av en ny fjellov, ligger etter forfatternes mening nettopp i forslagene om å styrke den lokale råderetten over hvordan ressursene skal forvaltes. Gjennom et helhetlig perspektiv på bruken av ressursene der en tar hensyn til både lokal økologi og lokal eiendomsstruktur.

Hele kronikken finner du her; https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/distriktspolitikk-berekraft-og-statsallmenningane/

TORGEIR LANDE