Slik tildeles elg-, hjort- og reinsdyrjakta

Foto: Fjellstyrene i Lierne

Foto: Fjellstyrene i Lierne

Det er ofte mange spørsmål om hvordan tildelingen av elg-, hjort- og villreinjakt via Inatur.no skjer.  Årlig kommer det inn opp mot 3000 utenbygds villreinsøknader for Oppland inkl Sunndal og ca 550 jaktlagssøknader for elg/hjortejakt hos alle fjellstyrene. Fra 2017 har også flere fjellstyrer på Hardangervidda valgt å legge ut sine kort på Inatur.no. Her gir vi deg en kort oppsummering av hva som skjer før, under og etter trekning.

Årlig legges det ut mellom 60 og 100 jaktfelt på elg og hjort ut for søknad på Inatur.no. De fleste av disse jaktfeltene ligger ute som fireårs-kontrakter. I tillegg har fjellstyrene i Oppland inkl Sunndal lagt ut sine villreintilbud for utenbygdsboende på Inatur (ca 300 kort) samt at flere fjellstyrer på Hardangervidda har lagt ut de fleste av sine kort i 2017. Omkring 1. april oppdaterer fjellstyrene de ledige jaktfeltene slik at jegere kan begynne å orientere seg om hva som er ledig og hvilke regler som gjelder. I tillegg til den vanlige jaktlovgivningen gjelder også Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning samt fjellstyrets egne privatrettslige regler. Disse er i hovedsak like fra fjellstyre til fjellstyre, men små forskjeller finnes da regelverket er tilpasset lokale forhold. Det kan være hensiktsmessig å sette seg godt inn i regelverket. Det er ikke bestandig regelverket hos fjellstyrene og feks Statskog er det samme.

Søknadene har strømmet inn via Inatur.no. Inatur er ikke en egen tilbyder, men har utviklet en salgs- og administrasjonsløsning for rettighetshavere som feks de 94 fjellstyrene (tilsvarende som Finn.no). Etter at søknadsfristen er ute går Norges Fjellstyresamband (for elg/hjort) og fjellstyrene (for villrein) gjennom alle søknadene for å kontollere feil og mangler i søknaden. Eventuelle feil og mangler rettes av Norges Fjellstyresamband. Dersom det er åpenbare feil (feks utenbygdsjegere som søker på innenbygdstilbud) slettes søknaden.

Når alle søknadene er godkjente foretas trekningen på Inatur. Trekningen er elektronisk og har vært benyttet siden 2004. Den baserer seg på en alogritme utviklet i samarbeid med Inatur, under forutsetninger satt av Statskog og Norges Fjellstyresamband. Løsningen trekker et og et jaktlag/søker og tildeler den det første tilbudet som er ledig i denne jegerens prioriteringesliste. Fra 2016 har også Finnmarkseiendommen tatt i bruk løsningen.

For elg/hjortejakt tar løsningen hensyn til om jaktfeltet er prioritert innebygds eller ikke. Som hovedregel tildeles 60 % av fellingstillatelsene innebygds, på bakgrunn av bestemmelser fra Miljødirektoratet. Dette for å forhindre store forflyttninger i jegermassene. For villreinjakt tas det også hensyn til dette, men da gjennom at de ledige områdene er karakterisert som tilbud for innenbygd eller bare utenbygds.

Etter trekningen kontrolleres resultatet før det offentliggjøres. Alle jaktlag/jegere som har fått tildelt jakt tilskrives av det enkelte fjellstyret. Dersom noen jaktlag eller jegere takker nei eller ikke betaler, avslås dette lagets tildeling på Inatur.no, og det første laget på ventelisten som har søkt på dette området dukker opp. Når det gjelder elg/hjort er det vanskelig å se hvor stor sannsynlighet første lag på ventelista har for å få jakt, da alle på ventelista har ulike prioriteringer. Dette er avhengig av hvilke felt laget har søkt på og hvilke felt som blir ledig. Når det gjelder villreinjakt er det flere som takker nei. Enkelte fjellstyrer utarbeider derfor egne reservelister til det enkelte jaktområdet.

All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak ihht forvaltningsloven og kan påklages Miljødirektoratet. Klagen sendes via det enkelte fjellstyret. Det hender ofte at det til slutt er et fåtall jaktfelt på elg/hjort uten jegere. Dette lyses da påny ut på Inatur og annonseres blant annet på fjellstyrene.no og vår facebookside. Det hender også av og til at det er noen ledige villreinkort rett før eller underveis i villreinjakta. Ring derfor det lokale fjellstyrekontoret dersom du er interessert. En oversikt over alle fjellstyrene finner du her: https://www.fjellstyrene.no/finn-fjellstyre/

1430755054808.MaxSize.w-1200.h-1200.Save.img.jpg