Ingen publisering av trekningslister

Photo by  Aleesha Wood  on  Unsplash

På bakgrunn av strengere personvernregler kommer Norges Fjellstyresamband i år til ikke å publisere trekningslister for elg/hjortejakt og villreinjakt i Oppland inkl Sunndal. Vi har vurdert dette sammen med jurister i Miljødirektoratet og Statskog, og kommet fram til at slik regelverket er i dag og med de forutsettningene søknadene ble hentet inn på, ikke kan publisere listene da det ikke er i trå med ny personopplysningslov/GDPR.

Vi beklager dette, og vil framover jobber for løsninger som sikrer at vi kan publisere trekningslistene på en egnet måte.

Alle som får tildelt jakt hos fjellstyrene vil motta melding om dette etter at trekningen er gjennomført. Vi vil på våre nettsider opplyse når dette er gjort. Det er vanskelig for oss å oppgi hvilken plass du har på ventelisten da det er en generell venteliste for alle jaktfelt. Din plassering er derfor avhangig av dine prioriteringer og hvilke prioriteringer alle før deg på ventelisten har.

All tildeling av jakt hos fjellstyrene er enkeltvedtak og kan påklages Miljødirektoratet.

TORGEIR LANDE