RypeRapporten våren 2019

Fjelloppsyn og andre tilknyttet fjellstyrene er ofte mye ute i fjellet. Vi har tatt en runde rundt blant fjellstyrer for å høre deres spådommer om hvordan rypehøsten blir basert på jakta i 2018 og observasjoner nå i vinter og vår. Generelt fortsetter den gode trenden vi har hatt med økning og større bestander, men i flere områder er det lite smågnagere. “Spådommene er er usikre. Den beste indikasjonen får vi likevel etter takseringene om et par måneder” sier rådgiver hos Norges Fjellstyresamband, Torgeir Lande. Mange fjellstyrer har et godt samarbeid med forskningsmiljøer og benytter Hønsefuglportalen (http://honsefugl.nina.no/Innsyn/) i sitt arbeid med å dokumentere rypebestanden. Jaktkort hos fjellstyrene får du i hovedsak kjøpt via nettportalen Inatur.no. Alle ledige tilbud finner du her

Under kan du lese litt om de foreløpige utsiktene for høstens eventyr blant småviltjegerne.

zgfdh.JPG

Rauland fjellstyre (www.hardangervidda-fjellstyra.no/rauland-fjellstyre)

Fjelloppsynet i Rauland har sett generelt bra med fugl på ettervinter og nå på forsommeren. Man anslår omtrent at det er på same nivå som i fjor. Jakta 2018 gikk greit med brukbar felling. Rauland fjellstyre har tilbud om harejakt og de har 15 ukeskort de to første ukene, 23.09.19 og 30.09.19, samt 4 sesongkort fra 23.09.19. Det blir solgt dagskort fra 07.10.19. Det er fremdeles noen kort igjen via Inatur.no.

Ulvik fjellstyre (www.hardangervidda-fjellstyra.no/ulvik-fjellstyre)

Også i Ulvik statsallmenning er det sett bra med fugl i vinter og på forsommeren. Det har vært tidlig par-etablering og flere observasjoner og tilbakemeldinger fra de som har sluppet sau i området, samt andre brukere av fjellet. Etter 5 år med fredning ble det åpnet igjen for jakt i 2018. Det ble felt ok med fugl. Ulvik fjellstyre tilbyr jakt på alle jaktbare småviltarter og jakta starter 15. september. Det er salg av dagskort, ukekort og sesongkort. Fritt kortsal fra første dag med baglimit på 2 ryper pr. dag, 5 ryper pr. uke, 8 ryper pr. år. Ulvik fjellstyres jaktkort kan du kjøpe på Inatur.no.

Eidfjord fjellstyre (www.eidfjord.kommune.no/eidfjord-fjellstyre)

Stamfuglbestanden ser bra ut i Eidfjord. Hvordan det går med produksjonen er vanskelig å spå. Smågnageråret i 2018 gav stor produksjon av rødrev og sikkert annet rovvilt. Det er forventet en nedgang i rypebestanden i 2019. Jakta 2018 gikk greit, men mye dårlig vær og tidlig snø gjorde forholdene utfordrende på vestvidda. Den tidlige våren og sommeren i 2018 førte til tidlig utvikling av kull og lirypa flokket seg tidlig. Takseringen først i august avgjør om det blir åpnet for jakt i høst. Jakt før 1. oktober er regulert. Jegere har allerede fått tilbud med forbehold om at det blir åpnet for jakt.

Ullensvang fjellstyre (www.hardangervidda-fjellstyra.no/framside-ullensvang)

Det ble åpnet for jakt på Ullensvang statsallmenning i fjor, etter flere år med freding. Det har blitt observert bra med fugl utover vinteren og våren i år, og man har tro på at det kan bli bra jakt også i år. Det er en dagskvote på tre ryper per jeger per dag og ingen restriksjonar på bruk av hund. Jaktkort er tilgjengelig på inatur.no og hyttebooking på fjellstyrets hjemmesider

Trøndelag

Budal, Singsås og Soknedal fjellstyrer

Budal -, Singsås-, og Soknedal fjellstyrer vil foreta årlige takseringer i august, og to av fjellstyrene foretok en registrering i vår. Inntrykket var positivt. Dersom det slår til med gode forhold under klekking og tilstrekkelig med mattilgang for kyllingene, ser det ut til å kunne bli et veldig interessant høst. 2018 var et bra år for både rype og barfugl. Observasjoner sist vinter tydet på gode vinterbestander. Fjellstyrene bestemmer, etter takseringene, hvor mange kort som skal legges ut på inatur.no. Her legges det normalt ut dagskort, ukekort og sesongkort fra 30. 09. Før den tid er det solgt periodekort via inatur.no.

Ålen og Haltdalen fjellstyrer (www.alenfjellstyre.no)

Sesongen 2018 var positiv med stor andel ungfugl av ryper og klart økende bestand. Høsten 2018 var rypene skjær gjennom deler av sesongen. Dette førte til at jegerne så mye fugl selv om resultatet ikke ble det store. Det synes fortsatt å være nedgang i bestanden av smårovvilt, som kan være et resultat av økt jakttrykk på smårovvilt over hele kommunen. Nå på våren synes det å være riktig bra med stamfugl i de fleste områdene. Dersom klekkinga går bra og overlevelsen av kyllingene også blir god, ser det lovende ut for kommende høst. Takseringene vil imidlertid være avgjørende for dagskvote og eventuelt videre salg av kort etter begrenset periode. Pr. dato så er alle jaktkort for rype solgt. Det er imidlertid fortsatt tilgjengelige kort for harejakt. Bestanden av smågnagere synes noe usikker, men værforholdene nå ser gode ut framover selv om man hadde en periode med nysnø i starten av rugeperioden.

Namsskogan fjellstyre (www.namsskogan-fjellstyre.no)

I Namsskogan forteller fjelloppsyn Sissel Grongstad at fellingsstatistikken på rype viser en svak oppgang de siste 3 årene. Det ble observert lemen i enkelte av terrengene i fjor høst, men det har dessverre vært lite smågnagere å se utover våren. Det er observert til dels god dekning av stamfugl i terrengene i vinter og fjellstyret er derfor spente før årets rypetaksering som foregår medio august. Skogsfuglbestanden hadde også en fin oppgang i 2018 og det er observert bra med både storfugl og orrfugl etter jakta i fjor høst.

Aursund fjellstyre

Aursund fjellstyre melder at det var brukbart med ryper i fjor. Avskytingen var ikke mer enn forrige årene, tross større bestand. Årasken var nok at rypene var tidlig sker og vanskelig å komme innpå. Det er oberdvert bra med med rype nå i vår og det har vært greit vær nå på forsommeren, så man håper at det blir bra med rype til høsten.

Foto: Andrea Rikstad Hagstrøm

Foto: Andrea Rikstad Hagstrøm

Røyrvik fjellstyre (www.royrvik-fjellstyre.no)

“Bekymringen for at den tørre og varme våren og sommeren i 2018 hadde påvirket overlevelsen hos kyllingene ble avkreftet i fjor, med gode resultater fra taksering, som forøvrig ble gjennomført for første gang hos Røyrvik fjellstyre” forteller Fjelloppsyn Helene Grytbakk Lillevold. Analyser for beregning av høstbare arter i Namsvatn statsallmenning har tidligere vært basert på fangststatistikk fra foregående år. Fangststatistikken for 2018 viste en økning på antall felte ryper på 37 % fra forrige år, og det ble skutt 1,97 rype per jegerdag. Det var jevnt over bra med fugl i de fleste terrengene. Vinteren avslørte mye rypeaktivitet, og godt med stamfugl. Det observeres nå en god del stegg i fjellet, men høna ligger nå på reir. Forholdene etter klekking vil avgjøre hvordan høstbestanden blir, men forholdene ligger foreløpig til rette, med mye insekter og fuktig klima. Taksering i Namsvatn statsallmenning vil bli utført i august. Røyrvik fjellstyre har fortsatt ledige kort i regulert periode, fra 10.-19. september, og fra den 20. er det fritt kortsalg. “Jaktkortene selges på Inatur” avslutter Lillevold.

Selbu fjellstyre

 Sesongen 2018 var positiv og omtrent på samme nivå som i 2017, altså en normal pluss sesong, selv om det nok var variasjoner innen jaktområdet.  Nå på senvinteren og  våren var det bra med stamfugl hos Selbu fjellstyre. Når det gjelder smågnagere så er ikke mange å se i fjellet nå på forsommeren. Det har vært flere til dels store snøfall sent på våren i 2019, virkningen av dette vet en ikke ennå. Så om klekkinga går bra og overlevelsen av kyllingene blir god så ser det greit ut for høsten 2019. Det blir spennende å se hva takseringene i august viser. Takseringene vil imidlertid være avgjørende for dagskvote og videre salg av kort etter begrenset periode.

Harran fjellstyre

Småviltjakta 2018 i Brennmoen statsallmenning viste at det var brukbart med ryper i terrengene. Tettheten var noe varierende slik det ofte bruker å være, men det ble observert flere store, fine kull, både av li- og fjellrype. Det ble observert lite smågnagere i terrengene i løpet av sesongen, samtidig som det observeres en del rovfugl. Både sportegn og observasjoner i terrenget i vinter tyder på at det er brukbart med stamfugl. Utsiktene for småviltjakta 2019 virker derfor lovende, men dette forutsetter en fin juni slik at det blir varme og mat til kyllingene. Harran fjellstyre har fortsatt ledige kort og hytter i 2. periode av småviltjakta 2019, fra 20. september, samt ledige kort etter de regulerte periodene av jakta, fra 25. september. Henvendelse om kort kan gjøres på telefon 95137057, evt. e-post: terje.aalberg@nte.no.

Oppland

Lesja fjellstyre (www.lesja-fjellstyre.no)

Høsten 2018 åpnet Fjellstyrer for første gang på 7 år for fritt kortsalg etter 10. oktober. Dette var på bakgrunn av de gode takseringsresultatene i 2017 og 2018. Vær og føre begrenset jakta for mange, men totalt sett ga jegerne tilbakemelding om at det var bra med rype. Fjelloppsynet har sett mye stamfugl i vinter, så man krysser fingrene for en bra rypehøst i år også! Alle periodekortene er solgt, men det kan bli aktuelt å åpne for fritt kortsalg fra 10. oktober, dersom takseringsresultatet er bra.

Lom fjellstyre (www.lom-fjellstyre.no)

Det er bra med stamfugl, men det ser ut til å være veldig lite smågnagere i Lom. Jakta i 2018 var bra, mykje dårleg vær og tidleg snø/fargeskifte på rypa, men bra med fugl. Lom fjellstyre har fritt kortsalg etter de første 15 dagene i jakta.

Vågå fjellstyre (www.vaga-fjellstyre.no)

"Det er tidlig å si noe konkret om bestanden i Vågå ennå, men man vet at bestanden av stamfugl var god, så alt kommer nok an på været nå framover", sier Fjelloppsyn Erik Myrum. Det er lite smågnagere, men og lite rovfugl å se. Om klekkinga går som normalt vil Vågå fjellstyre som vanlig ha fritt kortsalg for jakt uten hund. Kortsalget åpner etter at taksering er avsluttet først i september. Ellers fritt krotsalg for harejakt med hund etter 18.10.

Foto: Kenneth Monsen

Foto: Kenneth Monsen

Vestre Slidre fjellstyre (www.vestre-slidre-fjellstyre.no)

Jakta i 2018 vil stå frem som et av de beste årene på 20 år hos Vestre Slidre fjellstyre. Det var mye fugl, og har nok sammenheng med økende stamfuglbestand samt at været klaffet maksimalt i forhold til klekking. At man kan gå fra fredning av rypa i 2015 til å nå et toppår i 2018 viser hvor store fluktuasjoner det kan være i en rype bestand. Fjellstyret forventer en nedgang nå i 2019, men erfaring i fjellet kan tyde på at man ikke får et krakk som kan være vanlig etter et topp år. Lokalt er det jobbet aktivt med jakt på smårovvilt, som har gitt et høyt uttak av spesielt rev denne vinteren. Vestre Slidre fjellstyre tilbyr også egne orrfuglkort samt harejakt i tillegg til ordinær fuglejakt (rypejakt). Fjellstyret har noe ledige kort på harejakt, og harebestanden tyder på å være god. Ellers er det meste av kort utsolgt.Dersom vi tildeler flere kort på rypejakt etter taksering, vil disse i utgangspunktet tildeles de som allerede står på venteliste. Om jakta forlenges etter 5. oktober, vil dette legges ut på Inatur.no som «første mann til mølla»

Andre områder

Sunndal fjellstyre (www.sunndal-fjellstyre.no)

“Rypebestanden 2019 ser fortsatt ut til å være i vekst” sier Fjelloppsyn Bjørn Sæter i Sunndal. Etter et bra år i 2018 var det mye stamfugl utover vinteren. Rypene ser ut til å ha klart seg bra igjennom vinteren. Sunndal fjellstyre tror bestanden er økende så lenge værforholdene er bra nå  under klekkingen. Det er nesten ikke smågnagere å se i år, men man håper at dette ikke skal gå utover rypene eller rypekyllingene med økt predasjonspress. I fjor hadde man omtrent det samme uttaket som tidligere, hvor 3 av 4 jegere fikk med seg et resultat hjem etter jakta. Sunndal fjellstyre selger også harejakt med hund i begrensede perioder og med kvoter. Dette er en veldig utfordrende jakt, både for hunden, og jegeren da terrenget grenser mot høyfjellet.

Nesset fjellstyre (www.nessetfjellstyre.no)

Jakta 2018 vart kort pga tidleg snøfall i fjellet. Den var lovande med mykje ryper. Så langt i år ser det ut til at det er mykje stamfugl, og dersom klekkinga i år går bra har man tru på at det bli et godt rypeår. Normalt blir det felt 1/3 liryper og 2/3 fjellryper i området. Det blir også felt en del harer. Nesset fjellstyre har fritt salg av jaktkort på småvilt via Inatur.no. Kvote er 2 ryper pr. jeger pr. dag. Jaktstart i år blir 16. september. Pga. snø i fjellet slutter sesongen normalt i slutten av oktober. Fjellstyret selger også et begrenset antall jaktkkort for jegere med hund. Salg etter prinsippet «førstemann til mølla». For jaktkort for hund, kontakt fjellstyre direkte.

Kvikne fjellstyre (fjellstyre.kvikneutmarksrad.no)

Resultatene av fjorårets rypetakseringer viste en markant økning i tetthet av ryper, mens kyllingproduksjonen ikke hadde endret seg noe av betydning fra 2017. Bestanden av rype har økt jevnt siden bunnåret 2015 og det ser nå ut for å være bra med stamfugl. Bestanden av smågnagere er imidlertid på et lavmål, så man venter i spenning på resultatene av årets takseringer. “Frist for søknad om småviltjakt på Kvikne Østre Statsallmenning er 1. april så jakta er allerede trukket og fordelt, men det kan bli åpning for salg av dagskort etter den begrensede perioden (10-24 september) dersom forholdene tilsier det” opplyser Fjelloppsyn Kristin Lund Austvik.


Ledige småviltjakt hos fjellstyrene finner du her.

TORGEIR LANDE